Stichting Museum Smedekinck

Beleef de geschiedenis bij museum Smedekinck room Plan uw bezoek

Stichting Museum Smedekinck is opgericht op 20 januari 2006 te Zelhem en heeft ten doel:

  1. het beheer, de exploitatie en de instandhouding van museum Smedekinck, hierna te noemen: het museum;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het tentoonstellen van de historische collectie van de Oudheidkundige vereniging Salehem.

De middelen van de stichting worden gekregen uit:

  1. de entreegelden van het museum;
  2. subsidies en donaties;
  3. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  4. alle andere verkrijgingen en baten.

De naam van de Stichting, Museum Smedekinck, is onstaan uit historisch onderzoek naar de naam van boerderij Reuterink waar het museum nu haar onderkomen heeft. Het artikel "Van Erve Tenk tot Zelhems erfgoedmuseum in Reuterink" door D.J. Bovenmarsch sr. in Kronyck 118, december 2005, vermeldt onder andere het volgende. In 1341 duikt de boerderij in de archieven op, dan nog onder de naam Smedekinck, als leen van de abdij te Werden. Er zijn zelfs aanwijzingen over vermeldingen die nog twee eeuwen verder teruggaan. De abdij in Werden is kort voor zijn dood in 809 gesticht door de zendeling liudger, toen deze bisschop was van Münster. Dezelfde Liudger die kort daarvoor het eerste kerkje in Zelhem heeft gesticht. Vanaf 1424 wordt het goed onder de naam Smedekinck genoemd, wanneer het in leen wordt uitgegeven aan Derich van Linteloe door de hertog van Gelre. Blijkbaar heeft er tussen 1341 en 1424, voor wat betreft erve Smedekinck, een overdracht plaatsgevonden van abdij Werden naar Gelre.

De stichting is sinds 01-01-2013 aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).

Stichting Museum Smedekinck is sinds 14-7-2015 een geregistreerd museum.

Naar bovenkant pagina Vergroot lettertype Verklein lettertype Originele tekstgrootteReset